Phối hợp đẩy mạnh phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Là một trong những mục tiêu được để ra trong chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH Việt ...

Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 2)

Ngày 21/12/2016, Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam có Thông báo số 12401/2016/TB-ĐGVN về việc niêm yết thông báo bán đấu giá tài ...