Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động đối với tập thể, cá nhân ngành BHXH

08/06/2020 12:11 PM


Vụ Thi đua - Khen thưởng, BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 56/TĐKT ngày 03/6/2020 gửi Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH, Báo BHXH về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương.

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Theo đó, thực hiện Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến nhân dân trước khi Hội đồng TĐKT Ngành họp xét khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể, cá nhân đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam họp, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cụ thể:

1. Huân chương Lao động hạng Nhất: BHXH tỉnh Lâm Đồng.

2. Huân chương Lao động hạng Nhì: Ông Nguyễn Ngọc Toan, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH.

Những ý kiến đóng góp liên quan đến các tập thể, cá nhân có tên tại danh sách gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), điện thoại 02436285237, email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 11/6/2020 để tổng hợp./.

Xem chi tiết Công văn số 56/TĐKT tại đây./.

PV