Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các văn bản khác liên quan (13)
Trích yếu: V/v lạm dụng chính sách BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4/2018 và năm 2018
Ngày ban hành:
15/01/2019
Ngày có hiệu lực:
15/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày có hiệu lực:
15/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng 02: Bảng so sánh và đề xuất mức bù chênh lệch tỷ lệ % lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021
Ngày ban hành:
04/08/2018
Ngày có hiệu lực:
04/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng 01: Tỷ lệ % lương hưu của lao động nam tính theo thời điểm nghỉ hưutheo quy định tại Luật BHXH năm 2014
Ngày ban hành:
04/08/2018
Ngày có hiệu lực:
04/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày có hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nhận thức an toàn thông tin
Ngày ban hành:
29/02/2016
Ngày có hiệu lực:
03/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cẩm nang an toàn thông tin
Ngày ban hành:
29/02/2016
Ngày có hiệu lực:
29/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực