Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (30)
Trích yếu: Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
23/11/2023
Ngày có hiệu lực:
23/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp
Ngày ban hành:
16/10/2023
Ngày có hiệu lực:
16/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Ngày ban hành:
11/10/2023
Ngày có hiệu lực:
11/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Ngày ban hành:
29/09/2023
Ngày có hiệu lực:
29/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Ngày ban hành:
26/09/2023
Ngày có hiệu lực:
10/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Ngày ban hành:
22/09/2023
Ngày có hiệu lực:
10/12/2023
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
20/09/2023
Ngày có hiệu lực:
20/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực