Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị quyết (5)
Trích yếu: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày có hiệu lực:
08/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
03/08/2018
Ngày có hiệu lực:
03/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày có hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới
Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày có hiệu lực:
24/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới
Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày có hiệu lực:
24/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực