Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (41)
Trích yếu: Về việc công bố công khai phân bổ dự toán năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày có hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày có hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 23/11/2021
Trích yếu: Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày có hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công bố công khai phân bổ dự toán năm 2019
Ngày ban hành:
09/04/2019
Ngày có hiệu lực:
09/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019
Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/04/2016
Ngày có hiệu lực:
01/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực