Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (137)
Trích yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp"
Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày có hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Ngày ban hành:
14/12/2020
Ngày có hiệu lực:
01/02/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: VV nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Gửi Bộ, ngành TW, UBND các tỉnh)
Ngày ban hành:
10/12/2020
Ngày có hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày ban hành:
18/11/2020
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Ngày ban hành:
02/11/2020
Ngày có hiệu lực:
02/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
Ngày ban hành:
29/10/2020
Ngày có hiệu lực:
29/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực