Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (144)
Trích yếu: Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày ban hành:
31/03/2021
Ngày có hiệu lực:
01/06/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Ngày ban hành:
18/03/2021
Ngày có hiệu lực:
03/05/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày ban hành:
15/03/2021
Ngày có hiệu lực:
01/07/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: VV phê duyệt kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025
Ngày ban hành:
03/03/2021
Ngày có hiệu lực:
03/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày có hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên
Ngày ban hành:
12/11/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày có hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực