Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài Ngành (89)
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
15/09/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: V/v đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
07/07/2020
Ngày có hiệu lực:
07/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
Ngày ban hành:
01/07/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Ngày ban hành:
30/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/09/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Chương trình hành động quốc gia về SXTDBV giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày có hiệu lực:
24/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật lao động số 45/2019/QH14
Ngày ban hành:
08/06/2020
Ngày có hiệu lực:
08/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 và TT 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP.
Ngày ban hành:
15/02/2020
Ngày có hiệu lực:
15/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực