Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công điện (1)
Trích yếu: Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp
Ngày ban hành:
16/10/2023
Ngày có hiệu lực:
16/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực