Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (126)
Trích yếu: Kết quả giá trúng thầu trung bình của thuốc 6 tháng đầu năm 2023
Ngày ban hành:
17/08/2023
Ngày có hiệu lực:
17/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT lên website Đợt 4 năm 2023
Ngày ban hành:
14/08/2023
Ngày có hiệu lực:
14/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 (Đợt 1) lên Cổng thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
31/07/2023
Ngày có hiệu lực:
31/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT Đợt 3/2023 (cập nhật đến tháng 7/2023)
Ngày ban hành:
19/07/2023
Ngày có hiệu lực:
19/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 2 năm 2023
Ngày ban hành:
08/05/2023
Ngày có hiệu lực:
08/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá trúng thầu trung bình của thuốc 6 tháng cuối năm 2022
Ngày ban hành:
18/04/2023
Ngày có hiệu lực:
18/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tự y tế
Ngày ban hành:
21/03/2023
Ngày có hiệu lực:
21/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế- Đợt 6
Ngày ban hành:
19/01/2023
Ngày có hiệu lực:
19/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực