Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (131)
Trích yếu: Kết quả trúng thầu thuốc Đợt 1 năm 2024 và Kết quả trúng thầu trung bình thuốc Đợt 2 năm 2023
Ngày ban hành:
21/03/2024
Ngày có hiệu lực:
21/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá trúng thầu trung bình của thuốc 6 tháng cuối năm 2023 (Đợt 2) lên Cổng TTĐT của Ngành
Ngày ban hành:
20/03/2024
Ngày có hiệu lực:
20/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023 (Đợt 4) lên Cổng thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
23/01/2024
Ngày có hiệu lực:
23/01/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 (Đợt 3)
Ngày ban hành:
30/11/2023
Ngày có hiệu lực:
30/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023 (Đợt 2)
Ngày ban hành:
21/09/2023
Ngày có hiệu lực:
21/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá trúng thầu trung bình của thuốc 6 tháng đầu năm 2023
Ngày ban hành:
17/08/2023
Ngày có hiệu lực:
17/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT lên website Đợt 4 năm 2023
Ngày ban hành:
14/08/2023
Ngày có hiệu lực:
14/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 (Đợt 1) lên Cổng thông tin điện tử của Ngành
Ngày ban hành:
31/07/2023
Ngày có hiệu lực:
31/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực