Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (104)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2021
Ngày ban hành:
15/11/2021
Ngày có hiệu lực:
15/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2021
Ngày ban hành:
05/10/2021
Ngày có hiệu lực:
05/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT cập nhật đến tháng 08 năm 2021
Ngày ban hành:
27/08/2021
Ngày có hiệu lực:
27/08/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình 6 tháng đầu năm 2021
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày có hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2021
Ngày ban hành:
06/07/2021
Ngày có hiệu lực:
06/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT rộng rãi đợt 2 năm 2021
Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày có hiệu lực:
25/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021
Ngày ban hành:
24/05/2021
Ngày có hiệu lực:
24/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố KQĐT thuốc tháng 1 đến tháng 2 năm 2021 (đợt 1)
Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày có hiệu lực:
19/03/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực