Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (6)
Trích yếu: Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp coogn lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP nagyf 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày có hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
17/11/2017
Ngày có hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và các khoản 8 Điều 1 nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Ngày ban hành:
01/02/2017
Ngày có hiệu lực:
01/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực