Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc tập trung quốc gia (36)
Trích yếu: Thông báo trao thỏa thuận khung
Ngày ban hành:
22/05/2020
Ngày có hiệu lực:
22/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sửa đổi Quyết định số 08/QĐ-GĐB ngày 11/01/2019 và Quyết định số 25/QĐ-GĐB ngày 29/01/2019 của Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc
Ngày ban hành:
10/09/2019
Ngày có hiệu lực:
10/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thỏa thuận khung( đợt 4 lần 3: 6 TTK)
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thỏa thuận khung (đợt 7: 01 TTK)
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao thỏa thuận khung (đợt 7)
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày có hiệu lực:
17/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đợt 7)
Ngày ban hành:
16/05/2019
Ngày có hiệu lực:
16/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thỏa thuận khung (đợt 5+6: 27 TTK)
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày có hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thỏa thuận khung( đợt 2+3 lần 2: 01 TTK)
Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày có hiệu lực:
02/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực