Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (938)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua sắm thuốc từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 (Đợt 3)
Ngày ban hành:
30/11/2023
Ngày có hiệu lực:
30/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026
Ngày ban hành:
29/11/2023
Ngày có hiệu lực:
29/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
27/11/2023
Ngày có hiệu lực:
27/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-BHXH ngày 15/12/2020
Ngày ban hành:
24/11/2023
Ngày có hiệu lực:
24/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
23/11/2023
Ngày có hiệu lực:
23/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2023/TT-BYT
Ngày ban hành:
22/11/2023
Ngày có hiệu lực:
22/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày ban hành:
22/11/2023
Ngày có hiệu lực:
22/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
13/11/2023
Ngày có hiệu lực:
13/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực