Thứ năm, ngày 09/03/2017

Công tác rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2023

Ngày 18/3/2024, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-BHXH phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023 theo Kế hoạch số 358/KH-BHXH ngày ...