CƠ CẤU TỔ CHỨC

19/04/2021 09:41 AM


CƠ CẤU TỔ CHỨC VỤ PHÁP CHẾ

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và 02 Phó Vụ trưởng.

2. Chuyên viên
 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN