Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (84)
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ
Ngày ban hành:
20/10/2023
Ngày có hiệu lực:
20/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Ngày ban hành:
13/10/2023
Ngày có hiệu lực:
13/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Ngày ban hành:
13/10/2023
Ngày có hiệu lực:
13/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT DẦU KHÍ NĂM 2022
Ngày ban hành:
28/09/2023
Ngày có hiệu lực:
28/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/V PHỔ CẬP BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023
Ngày ban hành:
18/09/2023
Ngày có hiệu lực:
18/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁ SỐ 16/2023/QH15
Ngày ban hành:
26/08/2023
Ngày có hiệu lực:
26/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Ngày ban hành:
15/11/2022
Ngày có hiệu lực:
01/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Ngày ban hành:
15/11/2022
Ngày có hiệu lực:
01/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực