Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (69)
Trích yếu: CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH
Ngày ban hành:
21/03/2023
Ngày có hiệu lực:
21/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỐ 15/2023/QH15
Ngày ban hành:
20/03/2023
Ngày có hiệu lực:
20/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯƠNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023
Ngày ban hành:
16/03/2023
Ngày có hiệu lực:
16/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN LẦN 2
Ngày ban hành:
14/03/2023
Ngày có hiệu lực:
14/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG ĐIỆN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Ngày ban hành:
11/02/2023
Ngày có hiệu lực:
11/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ DỐI VỚI CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH, THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2023 - 2028
Ngày ban hành:
13/01/2023
Ngày có hiệu lực:
13/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/V CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHẬN BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành:
05/01/2023
Ngày có hiệu lực:
05/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC
Ngày ban hành:
18/12/2012
Ngày có hiệu lực:
15/02/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực