Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (30)
Trích yếu: BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1676/TTg-NC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI
Ngày ban hành:
05/03/2024
Ngày có hiệu lực:
05/03/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2024
Ngày ban hành:
28/02/2024
Ngày có hiệu lực:
28/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: PHỔ CẬP, TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023
Ngày ban hành:
29/09/2023
Ngày có hiệu lực:
29/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: ĐĂNG TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG, TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VBQPPL
Ngày ban hành:
28/07/2023
Ngày có hiệu lực:
28/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngày ban hành:
28/07/2023
Ngày có hiệu lực:
28/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày ban hành:
19/04/2023
Ngày có hiệu lực:
19/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/V CUNG CẤP HÌNH ẢNH PHỤC VỤ TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022
Ngày ban hành:
05/10/2022
Ngày có hiệu lực:
05/10/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
Ngày ban hành:
17/12/2021
Ngày có hiệu lực:
17/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực