Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (27)
Trích yếu: ĐĂNG TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG, TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VBQPPL
Ngày ban hành:
28/07/2023
Ngày có hiệu lực:
28/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngày ban hành:
28/07/2023
Ngày có hiệu lực:
28/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Ngày ban hành:
19/04/2023
Ngày có hiệu lực:
19/04/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/V CUNG CẤP HÌNH ẢNH PHỤC VỤ TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022
Ngày ban hành:
05/10/2022
Ngày có hiệu lực:
05/10/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
Ngày ban hành:
17/12/2021
Ngày có hiệu lực:
17/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2021
Ngày ban hành:
27/10/2021
Ngày có hiệu lực:
27/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG BÁO VỀ TRANG THÔNG TIN PBGDPL CỦA BHXH VIỆT NAM
Ngày ban hành:
25/10/2021
Ngày có hiệu lực:
25/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÂU HỎI DỰ THI
Ngày ban hành:
20/08/2021
Ngày có hiệu lực:
20/08/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực