Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (24)
Trích yếu: V/V CUNG CẤP HÌNH ẢNH PHỤC VỤ TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022
Ngày ban hành:
05/10/2022
Ngày có hiệu lực:
05/10/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
Ngày ban hành:
17/12/2021
Ngày có hiệu lực:
17/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2021
Ngày ban hành:
27/10/2021
Ngày có hiệu lực:
27/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG BÁO VỀ TRANG THÔNG TIN PBGDPL CỦA BHXH VIỆT NAM
Ngày ban hành:
25/10/2021
Ngày có hiệu lực:
25/10/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: PHÁT ĐỘNG THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG"
Ngày ban hành:
30/08/2021
Ngày có hiệu lực:
30/08/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÂU HỎI DỰ THI
Ngày ban hành:
20/08/2021
Ngày có hiệu lực:
20/08/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
Ngày ban hành:
21/05/2021
Ngày có hiệu lực:
21/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2020
Ngày ban hành:
03/11/2020
Ngày có hiệu lực:
03/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực