Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật - Pháp lệnh (5)
Trích yếu: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
Ngày ban hành:
20/06/2017
Ngày có hiệu lực:
01/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bộ Luật Hình sự
Ngày ban hành:
27/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật an toàn thông tin mạng
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (2014)
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực