Công bố công khai phân bổ dự toán năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công bố công khai số liệu phẩn bổ dự toán thu, chi năm 2022

Công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi BHXH, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2021

Công bố công khai phân bổ dự toán năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2021