09/04/2019 02:27 PM

Công bố công khai phân bổ dự toán năm 2019

28/03/2018 02:26 PM

Công bố công khai phân bổ dự toán năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

29/12/2017 02:24 PM

Công bố công khai phân bổ điều chỉnh dự toán năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định công bố công khai quyết toán tài chính năm 2018 của BHXH VN

Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2020

Công bố công khai phân bổ dự toán năm 2019

Công bố công khai phân bổ dự toán năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công bố công khai phân bổ điều chỉnh dự toán năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam