Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2022

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2022

Báo cáo tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán thu, chi năm 2022

báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 1 năm 2021