Dự án: Trụ sở BHXH tỉnh Quảng Trị

09/04/2020 06:30 AM


Thông tin chi tiết dự án: Trụ sở BHXH tỉnh Quảng Trị

  1. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021
  2. Mục tiêu chính của dự án: Đáp ứng nhu cầu về diện tích trụ sở làm việc của BHXH tỉnh.
  3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng
  4. Loại dự án: Công trình dân dụng
  5. Kinh phí thực hiện dự án: 93.954.000.000 VNĐ
  6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện