BHXH tỉnh Bạc Liêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024

15/08/2023 02:56 PM


Để hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024 theo đúng lộ trình giai đoạn 2022-2025, BHXH tỉnh Bạc Liêu xác định công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và sự chủ động của HSSV trong việc tham gia BHYT.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Bạc Liêu có 138.311 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,68%.

Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 99,68%

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Bạc Liêu, năm học 2022-2023, tổng số HSSV toàn tỉnh là 138.758 em, trong đó có 35.913 em đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác, có 102.398 em tham gia BHYT tại trường, tổng số HSSV có thẻ BHYT là 138.311 em, đạt tỷ lệ 99,68%.

Tổng số tiền thu BHYT HSSV năm học 2022-2023 là 80.115 triệu đồng; tổng kinh phí được trích chăm sóc sức khỏe ban đầu các trường: 7.382 triệu đồng; tổng chi hỗ trợ thù lao cho các cơ sở giáo dục trong công tác thu, nộp, lập danh sách tham gia BHYT cho HSSV theo tỷ lệ trên số tiền thu phần tự đóng của HSSV là: 1.570 triệu đồng; số chi khám chữa bệnh BHYT của HSSV trong năm học 2022-2023 là: 27.545 lượt người, với tổng chi phí KCB BHYT là 21.122 triệu đồng.

Có được kết quả trên, theo BHXH tỉnh Bạc Liêu là nhờ được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu; sự phối hợp của các sở, ban, ngành đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh trong tổ chức thực hiện.

Công tác truyền thông BHYT HSSV được BHXH tỉnh tích cực triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ thu, cấp thẻ BHYT HSSV do vậy có nhiều đơn vị trường học đạt tỷ lệ 100% số HSSV tham gia BHYT (Năm học 2022-2023, trong toàn tỉnh Bạc Liêu có 201/206 trường học các cấp đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT).

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, đó là nhận thức của một số bộ phận người dân về chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng còn hạn chế, vẫn coi đây là chính sách tự nguyện; trong năm học 2022-2023, còn 447 em tương ứng với 0.32% HSSV toàn tỉnh chưa tham gia BHYT. Mức đóng BHYT HSSV vẫn còn khá cao đối với một số hộ gia đình có kinh tế khó khăn đầu năm học phải lo rất nhiều chi phí, nhất là gia đình khó khăn không thuộc diện cận nghèo mặc dù được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Ngoài ra việc cung cấp danh sách đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và thẻ BHYT đối tượng khác giữa nhà trường, phụ huynh còn chậm nên phần nào ảnh hưởng đến công tác vận động, xác định tỷ lệ tham gia BHYT của các trường.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHYT HSSV năm học 2023-2024 (ảnh minh họa)

Tăng cường các giải pháp thực hiện BHYT HSSV

Để công tác BHYT HSSV năm học 2023 - 2024 đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT theo đúng lộ trình giai đoạn 2022 - 2025, góp phần đảm bảo quyền lợp cho các em HSSV, theo ông Triệu Trung Hiếu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu ngoài sự nỗ lực của ngành BHXH tỉnh thì sự vào cuộc phối hợp của các ngành liên đóng vai trò quan trong việc thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT cho HSSV.

“BHXH tỉnh sẽ kiến nghị Sở GD&ĐT ban hành văn bản chỉ đạo công tác thu BHYT HSSV năm học 2023-2024 và giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV cụ thể cho các trường THPT và đưa chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia BHYT là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các trường THPT và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT từ nguồn ngân sách địa phương (ngân sách Trung ương hỗ trợ là 30%) để đối tượng HSSV khi tham gia BHYT chỉ phải đóng 50% mức đóng. Có như thế mới có thể đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 theo kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra”, ông Hiếu cho biết.

Đồng thời, BHXH tỉnh bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh truyền thông phát triển BHYT HSSV theo hướng linh hoạt với nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em HSSV về ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của chính sách BHYT HSSV…để tất cả mọi người trong xã hội hiểu rằng việc thực hiện chính sách BHYT HSSV không chỉ là trách nhiệm đối với mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và toàn xã hội.

Cùng với đó, BHXH tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác thu và chi trả, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi của HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật; phối hợp ngành y tế đảm bảo quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT nói chung và các em HSSV nói riêng./.

PV