Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì

18/09/2023 08:11 AM


Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (khen thưởng quá trình cống hiến) đối với ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, BHXH Việt Nam lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam trước khi trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (khen thưởng quá trình cống hiến) đối với ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định.

Trong thời gian từ ngày 18/9/2023 đến ngày 25/9/2023, những ý kiến phản hồi liên quan đến cá nhân trên xin gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), điện thoại 02436285953, email: vutdkt@vss.gov.vn./.

PV