Từ ngày 20/10: Lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

16/09/2020 01:03 PM


Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân. Đồng thời, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Hướng dẫn, dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Thời gian công bố dự thảo từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị Nhà nước.

Các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là đảng viên) thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể; góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học; hoặc thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của Trung ương, của đảng bộ các địa phương, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, cần chắt lọc, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến góp ý của Nhân dân với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết đối với Đảng, đất nước.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân

Theo kế hoạch, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện; đồng thời thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân.

Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác: Ngoài việc hướng dẫn, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, hội viên vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo hệ thống ngành dọc, cần chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học… và kiều bào ở nước ngoài tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng tuyên truyền việc công bố, thảo luận và lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về việc công bố, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải các ý kiến đóng góp của Nhân dân; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức phù hợp.  

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lập kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò và chịu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, đăng, phát tin, bài, phóng sự liên quan tới nội dung thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tuyệt đối không đưa những thông tin thiếu định hướng có tính chất xuyên tạc, kích động.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Tham mưu cấp ủy đảng hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh, thành phố tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện. Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện.

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

PV