Tiếp tục thực hiện chính sách BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số

18/01/2021 03:29 PM


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng DTTS và miền núi tiếp tục thụ hưởng các chính sách ASXH đã ban hành.

Theo đó, các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách ASXH đã ban hành kể từ ngày 1/1/2021 đến khi Quyết định phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Quyết định cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, xác định danh sách các thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/112020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/1/2021.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Trên cơ sở đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, quyết định danh sách các thôn ĐBKK và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg; hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

PV