Tăng cường thực hiện các giải pháp giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

25/02/2023 09:06 AM


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký Công văn số 479/BHXH-TST gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các địa phương về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023.

Công văn nêu: Thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (sau đây gọi chung là BHXH) thông qua việc tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động; hàng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH; phân công cán bộ bám sát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhất là những đơn vị có số lao động và số tiền thu lớn; chủ động phân tích dữ liệu thu để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về số người, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên; báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình đóng BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn... Chính vì vậy, cuối năm 2022 tỷ lệ chậm đóng của các đơn vị tham gia chỉ chiếm 2,91% trên số phải thu, đây là tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay.

Tăng cường thực hiện các giải pháp giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 (Ảnh minh hoạ)

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2023, nhằm tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc có liên quan tại BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

Đối với BHXH tỉnh:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hàng tháng thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng BHXH đầy đủ, kịp thời.

- Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, cán bộ lập Biên bản hành vi vi phạm theo quy định.

- Đối với đơn vị chậm đóng từ 03 tháng trở lên tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Lập danh sách đơn vị đã đôn đốc nộp tiền chậm đóng hoặc đã thanh tra đột xuất và vi phạm hành chính nhưng cố tình không đóng BHXH để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và Trung ương.

Ảnh minh hoạ

Thứ hai, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để phổ biến các quy định, chính sách mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đôn đốc đơn vị đóng BHXH kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Phối hợp với công đoàn cơ sở, đơn vị sử dụng lao động vận động người lao động cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động để người lao động theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng đối với lãnh đạo và các phòng chức năng liên quan, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ chuyên quản làm việc, nắm bắt, xử lý thông tin, đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời. Xem đây là tiêu chí để đánh giá, chấm điểm thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân hàng quý và cả năm.

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ: Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh, hàng tháng báo cáo Tổng Giám đốc những địa phương không thực hiện tốt các quy định dẫn đến tăng số tiền chậm đóng BHXH và yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp giải trình.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất theo quy định.

Trung tâm Truyền thông: Phối hợp với BHXH các tỉnh đăng tải thông tin của các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn BHXH các tỉnh tuyên truyền pháp luật về BHXH trong đó linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí...

Ảnh minh hoạ

Trung tâm Công nghệ thông tin: Hoàn thiện các chức năng phần mềm đáp ứng việc quản lý, cập nhật theo thời gian, số tiền chậm đóng và trạng thái của từng người lao động tại các đơn vị chậm đóng.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng: Tăng cường hướng dẫn và kiểm tra các địa phương thực hiện hoàn thành kế hoạch cài đặt ứng dụng BHXH số VssID - trên nền tảng thiết bị di động cho người lao động, người dân.

Các đơn vị trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ) để xem xét, giải quyết.

PV