Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

15/05/2024 09:32 AM


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 quy định về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng, khai thác và sử dụng thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia được quản lý, xây dựng, duy trì tập trung. Chính phủ là chủ sở hữu dữ liệu và thống nhất quản lý dữ liệu. Chính phủ phân công Chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện quản lý, khai thác và sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ.

Tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định, Danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia gồm có 10 cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu về tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản. (Ảnh minh họa)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản, được xây dựng với mục tiêu lưu trữ thông tin về BHXH, BHYT, BHTN và thông tin về y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương trên quy mô quốc gia.

Phạm vi dữ liệu, thông tin về dữ liệu chủ lưu trữ và chia sẻ, đối tượng và mục đích khai thác, sử dụng và nguồn thông tin sẽ xây dựng và cập nhật của Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Phương thức chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và các quy định về xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia chưa phù hợp với các quy định tại Nghị định này thì thống nhất áp dụng quy định tại Nghị định này./.

Việt Anh (Vụ PC)