Ngành BHXH Việt Nam: Xác định 40 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

07/02/2024 08:58 AM


Theo Quyết định số 88/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, toàn Ngành xác định 40 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để tập trung hoàn thành trong năm 2024. Đặc biệt, chú trọng vào các nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chính sách, phục vụ quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT.

Theo đó, toàn Ngành sẽ tập trung vào việc thực hiện tổng hợp ý kiến, đề xuất sửa đổi Luật BHXH để tham mưu trình Quốc hội xem xét. Đồng thời, tổng hợp, đề xuất ý kiến về sửa đổi các nội dung tại Luật Việc làm. Về chính sách BHYT, sẽ tập trung vào quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giám định BHYT. Xây dựng và phát triển hệ thống cảnh báo hằng ngày đến các cơ sở y tế có sự gia tăng chi phí KCB BHYT bất thường (theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP). Phối hợp xây dựng phương thức thanh toán dịch vụ KCB theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG) áp dụng trong xây dựng và thẩm định dự toán chi KCB…

Ngành BHXH Việt Nam xác định 40 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. (Ảnh: Truyền thông chính sách BHXH, BHYT tới người dân)

Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo biên soạn, ban hành tài liệu khung cho nhân viên làm công tác BHXH tại các đơn vị SDLĐ. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng kịch bản công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, công tác truyền thông, ứng dụng CNTT cũng sẽ được tăng cường bằng các giải pháp cụ thể như: Chú trọng tổ chức các hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin, tổ chức chương trình thực tế cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về BHXH, BHYT; hoàn thiện kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam; phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID…

Các hoạt động thi đua, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam cũng rất đáng chú ý. Theo đó, dự kiến sẽ tổ chức Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”. Triển khai xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ VI.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng đã nhấn mạnh, năm 2024, ngành BHXH Việt Nam xác định nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề; kết quả đạt được trong năm 2023 và những năm vừa qua là cơ sở, vừa là nền tảng để toàn Ngành quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024 và những năm tiếp theo.

PV

  • TIN BÀI LIÊN QUAN