Tăng cường phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN

21/11/2023 04:01 PM


BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký ban hành Chương trình số 04/CTPH-BHXHVN-THVN về phối hợp truyền thông giữa BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2023-2026.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang ký Chương trình phối hợp truyền thông giữa BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2023-2026

Mục đích của Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm truyền tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân, người lao động trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách.

Đồng thời đẩy mạnh thông tin, truyền thông về hoạt động của ngành BHXH Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN từ Trung ương tới địa phương qua các kênh sóng và nền tảng số của Đài THVN.

Thiết lập cơ chế, phương thức phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đảm bảo kịp thời, hiệu quả, chính xác, theo đúng quy định của nhà nước. Chủ động triển khai các nhiệm vụ truyền thông đảm bảo kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Tận dụng và phát huy thế mạnh của công nghệ, các nền tảng số để nâng cao chât lượng, hiệu quả chương trình tuyên truyền cũng như thu hút công chúng khán giả.

Truyền thông kịp thời, chính xác và đầy đủ, toàn diện về chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Chương trình là phối hợp thông tin truyền thông kịp thời chính xác và đầy đủ, toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, BHXH Việt Nam và Đài THVN thống nhất phối hợp thông tin truyền thông kịp thời, chính xác và đầy đủ, toàn diện về: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn.

Chú trọng truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường truyền thông gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; biểu dương các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tiếp tục truyền thông về những nỗ lực và giải pháp sáng tạo của ngành BHXH Việt Nam trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kết quả công tác đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt là việc đổi mới chất lượng phục vụ của Ngành đối với người dân, doanh nghiệp, các giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Cùng với đó, truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của người dân và doanh nghiệp: Các chế tài, hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; cảnh báo những thông tin xấu độc, phê phán hành vi vi phạm pháp luật, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN; ý thức chấp hành pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, kết quả xét xử của tòa án các cấp về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Truyền thông sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí trao tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT hộ gia đình cho người dân khó khăn, nhằm lan tỏa trách nhiệm thực hiện an sinh cho Nhân dân của cộng đồng, xã hội.

Hai bên thống nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các tin, phóng sự, chương trình, chuyên mục, tọa đàm, các sản phẩm báo chí truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện truyền thông của Đài THVN; đảm bảo các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, hiệu quả; nội dung và hình thức truyền thông phù hợp với đa dạng các nhóm khán giả của Đài trên toàn quốc, đặc biệt là các nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước.

Cung cấp kịp thời các thông tin, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Việt Nam chủ động cung cấp kịp thời cho Đài THVN các thông tin, tài liệu, kế hoạch tổ chức các sự kiện, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Ngành; Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các phóng viên, biên tập viên của Đài THVN tiếp cận, tìm hiểu thực tế và khai thác thông tin và các mặt hoạt động của BHXH Việt Nam; tham gia đưa tin về các sự kiện, các hội nghị cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất; các sự kiện, hoạt động do ngành BHXH Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cử đại diện các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam tham gia các chương trình, chuyên mục, tọa đàm, phỏng vấn về BHXH, BHYT, BHTN trên các bản tin, chuyên mục, chương trình của Đài THVN; Trao đổi, cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện chính sách thông qua Người phát ngôn; phối hợp với Đài THVN thông tin kịp thời, đúng định hướng về các vấn đề cấp thiết, bức xúc, nhạy cảm, hỗ trợ định hướng các vấn đề dư luận quan tâm.

Phối hợp với Đài THVN xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể từng năm, trong đó cung cấp thông tin mang tính chất định hướng cho Đài THVN triển khai tuyên truyền theo yêu cầu của từng giai đoạn (ngắn hạn, dài hạn) làm cơ sở ký Hợp đồng phối hợp giữa hai bên. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Đài THVN triển khai kế hoạch này; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài THVN được phân công triển khai các nội dung phối hợp và tham gia truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thường xuyên cập nhật, đưa thông tin đầy đủ, chính xác và toàn diện về các cơ chế, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

Đài THVN chỉ đạo các đơn vị, các Ban biên tập, phóng viên của Đài THVN thường xuyên cập nhật và đưa thông tin đầy đủ, chính xác và toàn diện về các cơ chế, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; công tác chỉ đạo, điều hành, các hoạt động nổi bật, các sự kiện mang tính đột xuất, sự kiện quan trọng của BHXH Việt Nam trong các bản tin, chương trình, chuyên mục trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài THVN.

Phối hợp với Trung tâm Truyền thông của BHXH Việt Nam thông tin kịp thời, đúng định hướng về các vấn đề cấp thiết, bức xúc, nhạy cảm; hỗ trợ việc định hướng các vấn đề dư luận quan tâm liên quan BHXH, BHYT, BHTN; Bố trí phát sóng các bản tin, chuyên mục, chương trình về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN vào khung giờ cố định phù hợp, thu hút nhiều khán giả trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài THVN để đảm bảo hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Hằng năm, Đài THVN chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp truyền thông cụ thể theo từng năm. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam và các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam trong việc triển khai kế hoạch này; các đơn vị đầu mối phối hợp thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác, khách quan, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Đài THVN, đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Chương trình phối hợp, BHXH Việt Nam giao Trung tâm Truyền thông, Đài THVN giao Ban Thư ký biên tập làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện Chương trình này bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Các đơn vị chức năng của BHXH Việt Nam và Đài THVN phối hợp với hai đơn vị đầu mối của hai cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình này.

Định kỳ hàng năm, hai bên sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trong năm tiếp theo./.

PV