Giới thiệu chức danh và chữ ký của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên HĐQL BHXH Việt Nam

09/09/2021 04:59 PM


Hội đồng quản lý (HĐQL) BHXH Việt Nam vừa ban hành Thông báo số 2819/TB-HĐQL về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên HĐQL BHXH Việt Nam.

Ngày 20/8/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký thay Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1418/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Ủy viên kiêm nhiệm HĐQL BHXH Việt Nam đối với đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
HĐQL BHXH Việt Nam trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam tới các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác.
Chữ ký của đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên HĐQL BHXH Việt Nam:

Theo quy định hiện hành, HĐQL BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm.
Hiện nay HĐQL BHXH Việt Nam gồm có: Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch; ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; cùng các thành viên khác là đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,...