BHXH tỉnh Bến Tre: Nỗ lực triển khai thành công các mục tiêu về BHXH, BHYT năm 2021

01/03/2021 10:12 AM


Thời gian qua, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được những kết quả đáng khích lệ, cuối năm 2020 có trên 106 nghìn người tham gia BHXH, chiếm 13,07% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, BHXH bắt buộc là 97 nghìn người, BHXH tự nguyện là 9 nghìn người; BHYT 1.190.863 người, chiếm 92,38% so với dân số tỉnh. Tiếp nối những thành công của năm 2020, ngày từ những ngày đầu năm 2021, BHXH tỉnh Bến Tre đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về BHXH, BHYT.

Thực hiện BHXH, BHYT để chăm lo an sinh xã hội

Trong năm 2020, BHXH tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số người tham gia BHXH 106.539 người, tăng 2.063 người so với năm 2019; tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 13,07% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHTN 88.051 người; tỷ lệ người tham gia BHTN đạt 10,80% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT là 1.190.863 người, đạt tỷ lệ 101,46% dự toán, tăng 24.708 người so với năm 2019; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92,38% so với dân số của tỉnh.

Tổng số thu 2.872 tỷ đồng, đạt 103,89% so với dự toán được giao (bao gồm lãi phạt chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN là 1.274 triệu đồng) tăng 261 tỷ đồng, tương ứng tăng 10% so với năm 2019.

Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN 68.319 triệu đồng, chiếm 2,47% số phải thu, giảm sâu so với năm 2019 và thấp nhất từ trước đến nay. Số lượt người KCB BHYT năm 2020 là 2.473.872 lượt người. Chi BHYT năm 2020 là 879,454 tỷ đồng, giảm so với năm 2019 là 0,023%. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH được đảm bảo; thực hiện chi trả không dùng tiền mặt các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân là 52,43%, vượt 2,43% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2020.

Để đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo xuyên suốt thông qua các văn bản từ Trung ương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và đặc biệt là vai trò quan trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; sự chia sẻ và phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan và các cơ quan Hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Quan điểm của Đảng, Nhà nước nhấn mạnh và thực tiễn chứng minh rõ việc thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT không chỉ là việc của riêng ngành BHXH, mà đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự ý thức tự giác của mỗi công dân, cùng vào cuộc để thực hiện thắng lợi tiêu BHXH toàn dân, BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Ngay từ những ngày đầu của tháng 01/ 2021, BHXH tỉnh đã khẩn trương xin ý kiến với Ban Thường trực Tỉnh ủy và báo cáo trực tiếp bằng văn bản số 48/BC-BHXH ngày 15/1/2021 về tình hình thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Bến Tre; thông qua đó, BHXH tỉnh trình bày những kết quả đạt được, cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển trong thời gian tới nhằm tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhà thông qua báo cáo của BHXH tỉnh; Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua và đồng tình, ủng hộ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới; trực tiếp chỉ đạo giao BHXH tỉnh tham mưu các văn bản chỉ đạo, đề xuất giải pháp phát triển người nhanh và bền vững người tham gia BHXH, BHYT, nỗ lực thực hiện tăng diện bao phủ BHXH, BHYT; Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngay sau đó ban hành loạt văn bản chỉ đạo sát sao các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và Hội quần chúng tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: Công văn số 292-CV/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHYT toàn dân và BHXH tự nguyện, Công văn số 305-CV/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách BHYT toàn dân và BHXH tự nguyện, Công văn số 357/UBND-KGVX ngày 21/1/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 292-CV/TU của Tỉnh ủy; Công văn số 544/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 305-CV/TU của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, sau khi Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 3/2/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre; trên cơ sở Quy chế này, Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHYT sớm đi vào hoạt động, nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban theo quy chế đề ra về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù bối cảnh của năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn tại địa phương, tuy nhiên, với việc định hướng và chủ động sớm trong công tác tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự quyết liệt của BHXH tỉnh trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đây là giải pháp quan trọng và hiệu quả giúp cho BHXH tỉnh Bến Tre cùng với chính quyền địa phương đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước đề ra./.

KC