Thành lập BHXH TP. Thủ Đức: Đảm bảo hoạt động ASXH trên địa bàn mới thành lập

22/01/2021 07:27 PM


Ngày 9/12/2020, Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Trên tinh thần của Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14, ngày 22/01/2021, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 128/QĐ-BHXH về việc thành lập BHXH thành phố Thủ Đức và điều động cán bộ quản lý nhằm tiếp tục các hoạt động của ngành, đồng thời đảm bảo hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn mới thành lập.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam quyết định :

Thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập BHXH Quận 2, BHXH Quận 9 và BHXH quận Thủ Đức trực thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. BHXH thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Thủ Đức.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Quyết định thành lập BHXH TP.Thủ Đức

 

PV