Yên Bái: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

19/11/2020 10:49 AM


UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2830/QĐ-BHXH thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Ban chỉ đạo gồm các thành viên: bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái làm Trưởng ban; ông Nguyễn Trí Đại - Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái làm Phó Trưởng ban Thường trực và các uỷ viên là lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh Yên Bái có 7 nhiệm vụ gồm:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. Huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hằng năm.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nợ tiền đóng BHXH, BHYT; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động từ dữ liệu của cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT.

- Xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ Công Quốc gia và môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị, cấp phường, xã đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Hằng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT./.

Mai Hiên