COVID-19

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

30/07/2020 08:38 AM


BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 2386/BHXH-TCCB ngày 28/7/2020 gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp, phòng chống Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020; Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo khẩn số 15,16 của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu tất cả các giảng viên, các bộ, học viên tham gia các lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng do Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH Việt Nam tổ chức tại TP Đà Nẵng, thời gian từ 14/7/2020 đến ngày 27/7/2020, tạm thời không đến cơ quan làm việc và tự cách ly tại nhà, đồng thời, phải thực hiện ngay việc khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương và địa phương.

2. Thủ trưởng các đơn vị, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm chấp hành đúng quy định theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương và địa phương.

3. Đề nghị Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH:

Tạm thời dừng tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2020 của cơ quan BHXH Việt Nam ở Trung ương đã được phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ-BHXH ngày 21/02/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến khi có chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Tập trung biên soạn, đổi mới chương trình, tài liệu bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ngành, báo cáo Lãnh đạo Ngành phê duyệt theo quy định./.

PV