Nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT, chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

08/09/2022 02:36 PM


Tỷ lệ người dân tham gia BHYT (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥95%, thuộc tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao.

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì các nội dung:

Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện (thuộc thành phần số 02- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền). Đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 15 về Y tế thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.

Hình minh họa (nguồn: Internet)

Tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và KCB trực tuyến; đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT (thuộc thành phần số 05- Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn). Trong đó, đạt yêu cầu của tiêu chí số 15 về Y tế thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 15 về Y tế thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; đạt yêu cầu tiêu chí số 14 về Y tế trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, đến năm 2025, có 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về Y tế thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; đạt yêu cầu tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí số 5 về Y tế- Văn hóa- Giáo dục thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, đến năm 2025, có ít nhất 60% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Y tế- Văn hóa- Giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, 25% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Y tế- Văn hóa- Giáo dục thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

Nội dung tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cải thiện vệ sinh hộ gia đình (thuộc nội dung 06, thành phần số 07- Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam).

Hình minh họa (nguồn: Internet)

Riêng về BHYT, để thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chỉ đạo về tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó, chủ động đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền để mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT dưới nhiều hình thức (tọa đàm, vận động đối thoại trực tiếp, hội nghị, hội thảo trao đổi về chính sách...) đến người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị SDLĐ có dấu hiệu vi phạm về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan rà soát việc lập danh sách, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT để tránh trường hợp cấp trùng thẻ.

PV