Lạng Sơn: Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021

16/09/2020 09:03 AM


Xác định thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu "Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân" trên địa bàn và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong nhiều năm qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn luôn đặt công tác BHYT học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 472 trường phổ thông và dạy nghề, với 144.170 học sinh, sinh viên, trong đó, có trên 42.000 em thuộc diện tham gia BHYT theo nhà trường, còn lại là học sinh đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác. Để vận động hơn 42.000 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, con số tuy không lớn, nhưng đối với một tỉnh Miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, ngân sách còn hạn hẹp; nhận thức về chính sách BHYT của người dân chưa cao, không đồng đều; công tác y tế trường học còn có một số khó khăn nhất định, hầu hết nhân viên y tế trường học chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nên chưa đủ điều kiện trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, do đó, để thực hiện tốt công tác BHYT HSSV là một khó khăn không nhỏ. Vì vậy, ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới, BHXH tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Cấp ủy và chính quyền tỉnh, chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính tổ chức tổng kết, đánh giá, phân tích đầy đủ các yếu tố  tác động đến công tác BHYT học sinh của năm học trước, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện BHYT học sinh năm học mới, trong đó, tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích sâu về nguyên nhân, từ đó đã đề ra những giải pháp mới để khắc phục và thống nhất tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có những giải pháp đã mang lại hiệu quả cao như: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện giao cho các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT; chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tìm giải pháp huy động sự hỗ trợ của cộng đồng để đóng BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đưa kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào đánh giá chất lượng công chức, viên chức hằng năm.

BHXH tỉnh cũng tăng cường, tập trung chỉ đạo BHXH các huyện nâng cao công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện trong việc chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác thu và cấp thẻ BHYT; trích chuyển đầy đủ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học; chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHYT cho phụ huynh và học sinh; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; hướng dẫn các trường học phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe bản đầu cho học sinh…

Tham gia BHYT vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và có sự thống nhất cao trong công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, năm học 2019 - 2020, công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng số học sinh có thẻ BHYT đạt 144.110/144.170 em, bằng 99,96%, tăng 1,7% so với năm học trước; trong đó học sinh tham gia BHYT theo trường học đạt 42.036/42.096 em, bằng 99,86%, tăng 5,97% so với năm học trước, nổi bật là các huyện, thành phố có số học sinh, sinh viên có đối tượng tham gia theo nhà trường nhiều, nhưng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, như: Thành phố Lạng Sơn có 17.430/17.430 em tham gia; huyện Hữu Lũng có 6.791/6.791 em tham gia; huyện Cao Lộc 4.246/4.246 em tham gia; huyện Lộc Bình có 3.416/3.416 em tham gia. Đến hết năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh chỉ còn 60 em chưa tham gia BHYT, bằng 0,14% số học sinh thuộc diện tham gia theo trường học, bằng 25% so với số học sinh chưa tham gia của năm học trước.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã đề xuất các giải pháp như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan; tiếp tục thực hiện và nhân rộng những giải pháp đã thực hiện có hiệu quả của năm học trước, đồng thời đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tinh thần phục vụ, khắc phục hạn chế yếu kém; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với BHXH các huyện trong công tác tổ chức thực hiện.

Với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận toàn xã hội, chắc chắn công tác BHYT HSSV năm học mới sẽ đạt được kết quả như mong đợi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Đào Trọng Hiếu