Triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị định số 75 của Chính phủ; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT

08/11/2023 04:57 PM


Bộ Y tế vừa có văn bản số 7221/BYT-BH ngày 7/11/2023 gửi BHXH Việt Nam; Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành; Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ.

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định số 75/2023/NĐ-CP).

Triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị định số 75 của Chính phủ; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT (Ảnh minh họa)

Để triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các nội dung sau đây: Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai và đôn đốc thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý, phụ trách; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người có thẻ BHYT để người dân biết và thực hiện đúng quy định.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; thực hiện điều chỉnh mức hưởng cho người tham gia BHYT quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP lên mức hưởng 100% theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

BHXH Việt Nam hướng dẫn, tổ chức việc thanh toán bổ sung các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vượt tổng mức thanh toán từ ngày 1/1/2019 theo quy định tại khoản 8 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam tham mưu, hướng dẫn theo thẩm quyền, tập huấn, tổ chức thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về việc lập, giao dự toán đến BHXH cấp tỉnh và thông báo số dự kiến chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

BHXH Việt Nam tăng cường thực hiện công tác giám định và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc tiếp nhận, giám định và phản hồi kịp thời cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Bảo đảm chính xác, an toàn, bảo mật thông tin và quyền lợi của các bên liên quan; chủ động rà soát, phát hiện và gửi thông tin cảnh báo kịp thời cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT về các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kiểm tra, xác minh và điều chỉnh phù hợp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.

Đối với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế tổ chức rà soát, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật; các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh BHYT; dược, trang thiết bị, vật tư y tế; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; mua sắm, đấu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng, khả thi cho hoạt động khám, chữa bệnh BHYT và công tác giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong khám bệnh, chữa bệnh, mua sắm, đấu thầu, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh và các quy định của Nghị định 75/2023/NĐ-CP; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Không ngừng nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia (Ảnh minh họa)

Các đơn vị phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách về BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, hỗ trợ mức đóng BHYT, xác định đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho người tham gia BHYT theo quy định của khoản 3 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP nhằm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh, thành phố đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT.

Các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc: Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh, mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan để bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Các cơ sở chủ động rà soát, ban hành, cập nhật kịp thời các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo thẩm quyền; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát xác minh các chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tăng cao tại cơ sở theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan BHXH và điều chỉnh phù hợp.

Các cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh BHYT, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế.

PV