Triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025

08/07/2022 03:30 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1813/KH-BHXH ngày 6/7/2022 về triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025.

Đây là Kế hoạch nhằm thống nhất triển khai các giải pháp, phấn đấu đạt các mục tiêu đã được quán triệt tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 và Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH.

Kế hoạch xác định rõ, trong năm 2022, phấn đấu đạt 19,17 triệu người tham gia BHXH, đạt 38,7% LLLĐ trong độ tuổi; đạt 15,2 triệu người tham gia BH thất nghiệp, đạt 30,7% LLLĐ trong độ tuổi; số tham gia BHYT đạt 91,76 triệu người, đạt 92,7% dân số.

Đến năm 2025, phấn đấu đạt 25,33 triệu người tham gia BHXH, đạt 47,2% LLLĐ trong độ tuổi; số tham gia BH thất nghiệp đạt 18,68 triệu người, đạt tỷ lệ 35,1% LLLĐ trong độ tuổi; số tham gia BHYT đạt 96,92 triệu người, đạt tỷ lệ 95,51% dân số.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê người chưa tham gia BHYT làm căn cứ xây dựng Chương trình phát triển người tham gia BHYT giai đoạn 2022-2025 của từng tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lập kế hoạch và giải pháp cụ thể để phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, hỗ trợ từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho người dân. Giao chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT theo từng địa bàn (huyện, xã) với chính quyền địa phương cùng cấp, gắn trách nhiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo các nhóm với các Sở, ngành quản lý đối tượng có liên quan.

Trên cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế, Sở LĐ-TB&XH, Sở Kế hoạch Đầu tư, Công an…, phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát, đối chiếu, kiểm tra tất cả các đơn vị. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc BHXH, BHYT cho tất cả NLĐ.

Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, xã, các ngành liên quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, hội viên, thân nhân… tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thường xuyên báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về kết quả, tình hình thực hiện việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tăng cường quản lý hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt và bổ sung kịp thời các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được BHXH Việt Nam chỉ đạo trong Kế hoach này.

PV