Phát động phong trào thi đua ngành BHXH Việt Nam năm 2022

10/01/2022 07:32 PM


Tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, thay mặt lãnh đạo Ngành, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đã phát động Phong trào thi đua năm 2022 ngành BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn phát động Phong trào thi đua năm 2022 ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, để tiếp nối thành công và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua của ngành BHXH Việt Nam năm 2022 với chủ đề: "Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022".

Mục đích của phong trào nhằm: Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tham gia thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Ngành. Phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, khả năng sáng tạo có tác động tích cực đến hiệu quả công tác, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp chủ động nghiên cứu, bám sát nội dung, giải pháp nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng. Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, linh hoạt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, bổ sung, cập nhật những nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; gắn kết quả của phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của ngành BHXH Việt Nam năm 2022, đề nghị toàn Ngành tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

Thứ nhất. Chủ động, tích cực tham gia với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho phù hợp với thực tiễn, về công tác thanh tra; hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong năm 2022 đáp ứng “mục tiêu kép” vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao, vừa chống dịch an toàn, hiệu quả, linh hoạt.

Ảnh minh hoạ

Thứ hai. Tập trung bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW); Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ hằng năm về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước… để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của ngành BHXH Việt Nam năm 2022:

- Phấn đấu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT: đạt khoảng 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; đạt khoảng 92% dân số tham gia BHYT; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 82,5%.

- Phấn đấu đạt và vượt số thu BHXH, BHTN, BHYT được giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi của năm 2022 xuống mức thấp nhất (thấp hơn năm 2021).

- Quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành, kiểm soát dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đảm bảo thực hiện trong dự toán năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao; sử dụng chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT đúng quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm gắn với kết quả phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là chính sách duy trì việc làm, nhằm giữ vững nguồn cung ứng về lao động. Nghiêm túc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp  khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Nắm chắc tình hình, theo sát diễn biến, nhất là các vấn đề phát sinh gây khó khăn, ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân, hoạt động của doanh nghiệp, chủ động linh hoạt, sáng tạo, tháo gỡ, xử lý kịp thời các vướng mắc hoặc đề xuất cơ quan thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, cũng như chủ động đề xuất mở rộng các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT và những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Ảnh minh hoạ

Thứ ba. Giải quyết, chi trả đúng, đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia; quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp và việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu quỹ BHXH, BHTN, BHYT, vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Thứ bốn. Đổi mới hơn nữa nội dung và hình thức, phương pháp truyền thông trong điều kiện diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp và nguồn lực có hạn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet; đảm bảo người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT, đồng thời mở rộng và phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong tham gia BHXH, BHTN, BHYT; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số trên thiết bị di động để người dân được hưởng thụ những hoạt động chăm sóc khách hàng cá nhân do ngành BHXH Việt Nam triển khai trên nền tảng số.

Thứ năm. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành; hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới trên ứng dụng VssID-BHXH số; nghiên cứu, triển khai các nền tảng, giải pháp kỹ thuật mới phục vụ chuyển đổi số cho BHXH Việt Nam, nhất là xây dựng hệ thống phân tích xử lý dữ liệu lớn (Big Data), áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động của Ngành nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi, đáp ứng sự hài lòng của đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Thứ sáu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị; đồng bộ với việc sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ. Hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách Nhà nước”.

- Thực hiện phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ của từng đơn vị.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm; rõ kết quả; thường xuyên chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và chấp hành chỉ đạo của địa phương nơi xảy ra đại dịch Covid -19.

Thứ bẩy. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất theo chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Thứ tám. Tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, thông tin đối ngoại nhằm huy động, khai thác tối đa, sử dung hiệu quả các nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho sự nghiệp phát triển ngành BHXH Việt Nam và triển khai có hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong toàn Ngành.

Thứ chín. Chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề); gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra. Đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao vai trò, hoạt động hiệu quả các Khối, Cụm thi đua; khen thưởng, bảo đảm đúng người, đúng thành tích, khách quan, công khai, công bằng, kịp thời theo quy định của pháp luật, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về tổ chức thực hiện: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam chủ động tham mưu, giúp Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua trong Ngành tổ chức triển khai thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hưởng ứng phong trào thi đua này, đăng ký tham gia thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, rút ra bài học kinh nghiệm; phát hiện điển hình tiên tiến để giới thiệu, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, sáng kiến, cách làm hay trong phong trào thi đua.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của BHXH Việt Nam về thi đua, khen thưởng.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022./.

PV