5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

23/05/2024 04:05 PM


Ngày 21/5/2024, Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 889-KH/BCSĐ triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 41-NQ/TW. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong ngành BHXH Việt Nam về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành BHXH Việt Nam và tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết.

Kế hoạch đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Một là, nâng cao nhận thức của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Hai là, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH.

Ba là, xây dựng đạo đức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Năm là, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH.

Để triển khai Kế hoạch, Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW tại đơn vị mình.

Tại Kế hoạch giao Vụ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam theo quy định./.

Vũ Chức