Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

28/02/2023 05:34 PM


Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại điểm cầu BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu những nội dung của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời nêu một số yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu những nội dung của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách có kết cấu 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh.

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa.

Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự đồng thuận, ủng hộ đó là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến “không khoan nhượng”, không được phép “chùn chân”, mỏi gối”, chỉ có tiến không có lùi, không thể đảo ngược như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở.

Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội trường Đa năng - số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm quán triệt sâu sắc những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; từ đó, chủ động tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách những nội dung về tham nhũng, tiêu cực được nêu trong Cuốn sách.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên, nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Hội trường Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH - 47 Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí.

Hội nghị được kết nối tới hơn 500 điểm cầu với gần 30.000 đại biểu tham dự

Đảng ủy các cơ quan thông tấn, báo chí trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, bài viết, tin phản ánh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn bộ Đảng bộ Khối.

Toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ các cơ quan thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và người lao động tại các cơ quan cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, từ đó, xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mình; thường xuyên giữ mình, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, chí công vô tư.