BHXH tỉnh Tiền Giang: Chú trọng đảm bảo công tác an toàn thông tin trong hệ thống quản lý dữ liệu

11/04/2024 06:04 PM


Chiều ngày 11/4, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Tiền Giang về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tình hình triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình khái quát toàn bộ kết quả mà BHXH tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số và tình hình triển khai Đề án 06 của Chính phủ trong thời gian qua với những nội dung như: Việc sử dụng dữ liệu Dataware house trong việc báo cáo giao ban tháng, theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện công việc các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thị xã; Công tác tuyên truyền vận động người tham gia cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số; Rà soát, cập nhật thông tin định danh cá nhân người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm, xác thực với CSDL quốc gia về dân cư; Tình hình thực hiện Đề án 06; Công tác đảm bảo an toàn thông tin ….   

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Tiền Giang đã chú trọng công tác ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Theo đó, BHXH tỉnh đã  ban hành Kế hoạch số 224/KH-BHXH ngày 07/02/2024 để triển khai thực hiện Đề án 06; Kế hoạch số 99/KH-BHXH ngày 17/01/2024 về phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023-2030. BHXH tỉnh đã kiện toàn Tổ công tác của BHXH tỉnh tại Quyết định số 03/QĐ-BHXH ngày 05/01/2024. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh các kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình cũng cho biết trong quá trình thực hiện công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và tình hình triển khai Đề án 06 của Chính phủ, BHXH tỉnh cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như:  Số lượng hồ sơ của dịch vụ công theo Đề án 06 còn hạn chế do người dân tỉnh Tiền Giang đa số là dân sinh sống tại khu vực nông thôn, chưa được tiếp cận với thiết bị CNTT và mạng internet. Dịch vụ công đăng ký tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, gia hạn thẻ BHYT trên cổng DVC thì số tiền thanh toán trực tuyến bằng với số tiền nộp nhân viên thu nên chưa thu hút được người dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả thực hiện ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và tình hình triển khai Đề án 06 của BHXH tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đề nghị BHXH tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành giao đối với công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06; chú trọng đảm bảo công tác an toàn thông tin trong hệ thống quản lý dữ liệu. Theo đó, Phó Tổng Giám đốc đề nghị BHXH tỉnh Tiền Giang bám sát Kế hoạch, Chương trình hành động, Nghị quyết của BHXH Việt Nam về các nội dung triển khai công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ và thời gian đề ra.

Thiết lập hệ thống đầu mối CNTT tại BHXH tỉnh, huyện, thị xã đồng thời thực hiện phân quyền theo đúng vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Phó Tổng Giám đốc đề nghị BHXH tỉnh duy trì họp định kỳ hàng tháng Tổ Đề án 06 nhằm rà soát lại các công việc đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện tại đơn vị, kiến nghị, đề xuất BHXH Việt Nam những khó khăn, vướng mắc để được tháo gỡ kịp thời.    

Cùng với đó, BHXH tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an địa phương, đặc biệt là Công an các xã, phường để rà soát, thu thập, xác minh, cập nhật thông tin số định danh cá nhân của người tham gia vào CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, làm cơ sở đồng bộ, xác thực thông tin với CSDL quốc gia về dân cư. Việc đồng bộ thông tin định danh của người tham gia với CSDL quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề cho việc chuyển dần sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số BHXH, sẵn sàng cho việc sử dụng thống nhất tài khoản định danh do Bộ Công an cấp để đăng nhập sử dụng Cổng DVC và ứng dụng VssID, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân khi sử dụng CCCD để KCB BHYT.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền viên chức trong đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ, tuyệt đối không để ra sai phạm về công tác quản lý nghiệp vụ.  Đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nêu cao đạo đức công vụ, đoàn kết nội bộ, toàn thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Tiền Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập BHXH Việt Nam.

Đối với các kiến nghị của BHXH tỉnh, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đề nghị Trung tâm CNTT tiếp thu, nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp để tạo thuận lợi cho BHXH tỉnh Tiền Giang nói riêng và BHXH các tỉnh, thành phố nói chung trong triển khai các nhiệm vụ của Ngành./.

Văn Thanh