Phối hợp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội

09/05/2022 06:46 PM


Liên cơ quan gồm: Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, BHXH Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vừa ban hành Chương trình phối hợp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động và đẩy nhanh phục hồi thị trường lao động, đáp ứng đủ lao động cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, kịp thời hỗ trợ người lao động, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, BHXH Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp triển khai các giải pháp về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo 5 cơ quan ký Chương trình phối hợp Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Mục đích của Chương trình là: Triển khai quyết liệt, có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định trong tình hình mới. Kết nối tốt cung cầu và phát triển thị trường lao động bền vững, cung ứng đủ và kịp thời lao động có chất lượng cho thị trường. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách BHXH, đảm bảo an sinh xã hội bền vững đối với người lao động.

Về nội dung phối hợp, các cơ quan xác định:

Thứ nhất: Phối hợp triển khai thực hiện và đánh giá kết quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, nhất là tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các chính sách hỗ trợ mới trong trường hợp cần thiết.

Thứ hai: Tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung các giải pháp hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động, tạo việc làm tốt hơn cho người lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, tăng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 45% vào 2025 và đạt 60% năm 2030.

Thứ ba: Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, chính xác, trong đó tập trung phổ biến để người lao động nắm rõ chính sách; tuyên truyền cho các doanh nghiệp về chính sách và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách; phối hợp với các địa phương rà soát, xác định danh sách doanh nghiệp thuộc phạm vi thực hiện chính sách, tạo thuận lợi người sử dụng lao động, người lao động trong việc tiếp cận chính sách; giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện thông qua các cấp công đoàn.

Thứ bốn: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục hồi và ổn định thị trường lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Thứ năm: Giao Cục Quan hệ lao động và Tiền lương thuộc Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về mô hình "Chi lương linh hoạt", tham mưu cho Ủy ban Quan hệ lao động xem xét khuyến nghị, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương trước khi triển khai thực hiện mô hình "Chi lương linh hoạt", bảo đảm đúng quy định của pháp luật lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ sáu: Thúc đẩy việc hoàn thiện và thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, tham mưu với Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi Luật BHXH năm 2014. BHXH Việt Nam chủ trì, quyết liệt triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHTN để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH, đảm bảo thân thiện, công khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp. Tham mưu các cơ quan chức năng và các địa phương xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng để trục lợi. Các cơ quan phối hợp xây dựng kế hoạch, đầu tư nguồn lực, tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH về lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần, không đảm bảo an sinh xã hội lâu dài và bền vững cho người lao động. Phối hợp tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sốgiờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội./.

PV