BHXH Việt Nam triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

03/03/2023 09:55 AM


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký Quyết định số 299/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của BHXH Việt Nam năm 2023.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện hệ thống CNTT, chuyển đổi số của Ngành

Theo đó, năm 2023, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, tái cấu trúc các TTHC của Ngành nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (DVC).

Tích hợp, cung cấp DVC Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, Cổng DVC quốc gia. Tích hợp, cung cấp DVC Giải quyết hưởng BHXH một lần thuộc nhóm DVC áp dụng thí điểm xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp DVC trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, DVC quốc gia.

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, địa phương (khi có yêu cầu). Triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống giám định BHYT.

Rà soát, bổ sung, xác minh thông tin số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) của người tham gia với CSDL quốc gia về dân cư. Phấn đấu 100% người tham gia kê khai số ĐDCN/CCCD và được xác minh, cập nhật trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý.

Triển khai xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chip nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi trong đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đánh giá việc triển khai thí điểm ứng dụng xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chip trong KCB BHYT và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại Quảng Bình, Hà Nội, Bình Dương, đề xuất lộ trình, phương án mở rộng triển khai trong toàn quốc.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã được chia sẻ từ CSDL quốc gia về dân cư. Phấn đấu toàn bộ các TTHC của BHXH Việt Nam được chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ.

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC. Theo đó, Quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được ban hành; Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện số hóa.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 06/CP.

PV