Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam

09/09/2021 08:16 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 861/QĐ-BHXH về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực: Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin. Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ủy viên thường trực: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam làm Ủy viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ gồm:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Giám đốc về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

2. Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, nhiệm vụ, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

3. Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hưởng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

4. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong ngành BHXH Việt Nam.

5. Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong ngành BHXH Việt Nam.

6. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Ban chỉ đạo An toàn, An ninh mạng Quốc gia.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và cấp có thẩm quyền.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam có Quy chế hoạt động do Trưởng ban quyết định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo được ký, ban hành các văn bản sử dụng con dấu của BHXH Việt Nam; các văn bản khác sử dụng con dấu của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Ban chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc do Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin là Tổ trưởng và thành viên là công chức, viên chức của các đơn vị liên quan theo đề xuất của Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021 và thay thế Quyết định số 1361/QĐ-BHXH ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam./.

PV