Thái Lan: Tăng chế độ phúc lợi cho người cao tuổi

23/05/2024 09:25 AM


Việc chính phủ Thái Lan thông qua Đạo luật Hưu trí Cơ bản và Người cao tuổi Quốc gia đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng chế độ phúc lợi cho người cao tuổi Thái Lan.

Dự thảo luật sửa đổi về người cao tuổi nhằm cấp lương hưu cho những người từ 60 tuổi, với tỷ lệ không thấp hơn mức nghèo do Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia đưa ra. Chương trình thu nhập hưu trí cơ bản của quốc gia nên được điều chỉnh lại 3 năm/lần. Đồng thời, cần thành lập Quỹ Hưu trí Cơ bản Quốc gia để tài trợ cho các chi tiêu phúc lợi, quỹ được lấy từ nguồn vốn nhà nước, chi tiêu ngân sách và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tài chính suy giảm mạnh sau đại dịch COVID-19, trong khi đó, sự già hóa dân số ở Thái Lan cũng đang gây áp lực lên GDP và nguồn thu của chính phủ. Tính đến năm 2023, Thái Lan đã bước vào một xã hội già hóa, với người già chiếm 20% tổng dân số.

Việc chăm sóc người cao tuổi tập trung vào hai việc chính: hỗ trợ thu nhập cho người cao tuổi (lương hưu, trợ cấp hưu trí và trợ cấp sinh hoạt) và tăng mức chi cho y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe người già. Trong 5 năm qua (2019-2023), ngân sách chi tiêu cho phúc lợi, hưu trí và chăm sóc sức khỏe đã tăng trung bình 5,15%/ năm.

Thái Lan đã thiết lập hệ thống tiết kiệm hưu trí để đảm bảo ổn định tài chính và thu nhập cho người cao tuổi sau khi nghỉ hưu. Hệ thống này bao gồm phúc lợi do chính phủ cung cấp, nguồn tiết kiệm bắt buộc và tự nguyện, cũng như sự tham gia của lực lượng lao động vào các quỹ tiết kiệm hưu trí khác nhau. Để nâng cao phúc lợi cho người cao tuổi, chính phủ nên xem xét tăng khả năng thu ngân sách thông qua cải cách cơ cấu thuế, xem xét miễn thuế và giảm các khoản khấu trừ thuế không cần thiết.

Đinh Hằng (Vụ HTQT)