• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Bạn có thể cho biết ý kiến để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH?

1. Bạn có thể cho biết ý kiến để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH?

Cần phải sửa đổi các quy định pháp luật về chế độ, chính sách BHXH.
Tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính.
Cần phải có sự hỗ trợ mức đóng cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để tăng diện bao phủ BHXH.
Ý kiến khác (Vui lòng bấm vào nút "Gửi ý kiến của bạn")