Tổng Giám đốc: Nguyễn Thế Mạnh

>> Tiểu sử
>> Công việc phụ trách

Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương

Điện thoại: 024.39.360180

>> Tiểu sử
>> Công việc phụ trách

Phó Tổng Giám đốc: Phạm Lương Sơn

Điện thoại: 024.39.361764

>> Tiểu sử
>> Công việc phụ trách

Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu

Điện thoại: 024.37.188222

>> Tiểu sử
>> Công việc phụ trách

Phó Tổng Giám đốc: Đào Việt Ánh

Điện thoại: 024.39.344162

>> Tiểu sử
>> Công việc phụ trách

Phó Tổng Giám đốc: Lê Hùng Sơn

Email: Sonlh@vss.gov.vn

>> Công việc phụ trách

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thế Mạnh

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Khương

Phó Tổng Giám đốc

Phạm Lương Sơn

Phó Tổng Giám đốc

Trần Đình Liệu

Phó Tổng Giám đốc

Đào Việt Ánh

Phó Tổng Giám đốc

Lê Hùng Sơn