Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (938)
Trích yếu: 998/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành:
27/03/2017
Ngày có hiệu lực:
27/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 801/BHXH-HTQT: V/v công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội.
Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày có hiệu lực:
15/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 753/BHXH-VP: V/v triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.
Ngày ban hành:
13/03/2017
Ngày có hiệu lực:
13/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 43/TB-GĐB: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký.
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày có hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 694/KH-BHXH: Kế hoạch Triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016-2020.
Ngày ban hành:
08/03/2017
Ngày có hiệu lực:
08/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 637/BHXH-TT: V/v công bố Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam.
Ngày ban hành:
02/03/2017
Ngày có hiệu lực:
02/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 628/TB-BHXH: Giới thiệu chức danh và chữ ký.
Ngày ban hành:
01/03/2017
Ngày có hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 625/BHXH-CSXH: V/v tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non.
Ngày ban hành:
01/03/2017
Ngày có hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực