Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (2)
Lĩnh vực:
Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện
Lĩnh vực:
Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện