Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (844)
Trích yếu: Tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023
Ngày ban hành:
24/02/2023
Ngày có hiệu lực:
24/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
23/02/2023
Ngày có hiệu lực:
23/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch rà soát văn bản ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
Ngày ban hành:
14/02/2023
Ngày có hiệu lực:
14/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
06/02/2023
Ngày có hiệu lực:
06/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi năm 2022
Ngày ban hành:
03/02/2023
Ngày có hiệu lực:
03/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022
Ngày ban hành:
03/02/2023
Ngày có hiệu lực:
03/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Ngày ban hành:
30/01/2023
Ngày có hiệu lực:
30/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Kết luận của BCHĐBK về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 31/8/2017 của BCHĐBK khóa XII về "nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của ĐUK và các đảng ủy trực thuộc"
Ngày ban hành:
18/01/2023
Ngày có hiệu lực:
18/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực